Yhteiskuntatieteiden yhteisvalinta
Linkit
Yhteystiedot
Yhteisvalintoja koordinoi
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
33014 Tampereen yliopisto
Opintokoordinaattori
Johanna Elo
puh. 050 - 318 6385
yky-opintoneuvonta@uta.fi

Sosiologian oppiaine eri yliopistoissa

Sosiologian yhteisvalinta järjestettiin viimeisen kerran keväällä 2011.
Vuodesta 2012 alkaen kukin yliopisto vastaa hakumenettelystä sosiologian opintoihin.

Helsingin yliopisto | Jyväskylän yliopisto | Lapin yliopisto | Tampereen yliopisto | Tampereen yliopisto, Porin yksikkö | Turun yliopisto

 Helsingin yliopisto

Sosiologian oppiaineen tilat sijaitsevat Helsingin ydinkeskustassa, kauniilla keskustakampuksella. Oppiaine tarjoaa monipuolisen opetusohjelman. Opintojen kuluessa voit syventyä sosiologian teorioihin, harjoitella perusteellisesti tutkimusmenetelmiä ja perehtyä useisiin sosiologisen tutkimuksen alueisiin. Oppiaineen piirissä tutkittavien yhteiskunnallisten ilmiöiden kirjo on laaja - kansalaisten liikehdintä ja osallistuminen, terveyden ja kuolleisuuden eriarvoisuus, tiede ja teknologia, sanallinen ja sanaton vuorovaikutus, riippuvuudet ja niiden säätely, lapsuus ja nuoruus, monet yhteiskunnalliset instituutiot: perheet, kaupungit, hyvinvointivaltio... Tämä mahdollistaa laaja-alaisen opinto-ohjelman niin kandidaatti-, maisteri- kuin jatko-opiskelijoillekin. Ainutlaatuista Suomessa on mahdollisuus erikoistua väestötieteeseen.
Valtiotieteellinen tiedekunta ja Helsingin yliopisto opiskeluympäristönä tarjoavat monipuoliset sivuainevalinnat.

Sosiologian oppiaineen edustajat tekevät laajaa yhteistyötä kansallisesti ja kansainvälisesti. Yhteistyökumppaneita ovat muun  muassa pääkaupunkiseudun tutkimuslaitokset ja monet ulkomaiset yliopistot. Oppiaineen, tiedekunnan ja yliopiston opiskelijavaihtosopimusten avulla voi opiskella Euroopan, Pohjois- ja Etelä-Amerikan, Afrikan ja Aasian yliopistoissa. Sosiologiaa opiskelemaan Helsinkiin hakeutuu opiskelijoita joka puolelta maailmaa ja jokainen on yhtä tervetullut, saapuipa Posiolta, Teheranista tai Hongkongista. Oppiaineen opiskelijat, opettajat ja tutkijat tekevät säännöllistä yhteistyötä opiskeluympäristön kehittämiseksi. Tervetuloa!

Lisätietoa sosiologian opiskelusta Helsingin yliopistossa:

Helsingin yliopiston sosiologian oppiaine

Ainejärjestö Kontakti ry
Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinta

Jyväskylän yliopisto

Jyväskylässä sosiologian opiskelussa perehdytään sosiologian keskeisiin teoreettisiin suuntauksiin ja hankitaan menetelmälliset valmiudet yhteiskunnallisten ilmiöiden hahmottamiseen, erittelyyn ja empiiriseen tutkimiseen. Opinnot antavat myös valmiuden soveltaa opittuja tietoja ja
taitoja käytännön työtehtävissä sekä edellytykset hankkia ja käyttää omalla alallaan tarpeellista tieteellistä tietoa. Jyväskylässä sosiologian opetuksessa painottuvat erityisesti sosiologian yksikön keskeisimmät tutkimusalat, jotka ovat kansalaisyhteiskunnan tutkimus, sosiaaligerontologia (ikään ja elämänkulkuun liittyvä tutkimus), talouden sosiologia ja ympäristösosiologia.

Jyväskylässä on noin 280 sosiologian pääaineopiskelijaa ja noin 60 jatko-opiskelijaa. Vuosittain 36 opiskelijaa aloittaa sosiologian opintonsa. Valmistuneet yhteiskuntatieteiden maisterit sijoittuvat työelämässä varsin hyvin. Sosiologiassa toimii kaikkiaan neljä professoria, lehtori, kaksi yliassistenttia, kaksi assistenttia sekä lukuisa määrä tutkijoita.  Opiskelijoiden ainejärjestö osallistuu toiminnan kehittämiseen ja järjestää tapahtumia yhdessä henkilökunnan kanssa.

Sosiologian yksikkö muodostaa Jyväskylässä osan monitieteistä Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosta, mikä tarjoaa opinnoille aidosti monitieteisen ympäristön, jossa tieteenalojen väliset raja-aidat pyritään pitämään matalina. Esimerkiksi oppiainerajat ylittävää opetusta järjestetään laitoksella jatkuvasti. Laitoksella toimivat myös kansalaisyhteiskunnan asiantuntijuuden, kulttuuripolitiikan, naistutkimuksen ja sosiaaligerontologian maisteriohjelmat sekä englanninkielinen Development and International Cooperation -maisteriohjelma. Sosiologian tutkinto on mahdollista suorittaa myös näissä maisteriohjelmissa.

Sosiologian opinnot voi suorittaa myös sosiaaligerontologian linjan mukaisesti, jolloin opinnot ja tutkielma painottuvat esimerkiksi ikääntyvän yhteiskunnan haasteiden ja sukupolvien välisten suhteiden tarkasteluun. Sosiaaligerontologian tutkimusalueena ovat ikäkausitutkimus ja elämänkulku. Maisterin tutkinto antaa valmiudet sosiologian ja sosiaaligerontologian linjan jatkokoulutukseen.  Opiskelija voi valita sosiaaligerontologian linjan sisään päästyään.

Sosiologian, sosiaalityön ja yhteiskuntapolitiikan opiskelijoiden yhteinen ainejärjestö, Fokus, toimii vilkkaasti. Fokus muun muassa järjestää erilaista hauskanpitoa opiskelijoille, edustaa opiskelijoita yliopistohallinnon eri tasoilla sekä osallistuu opiskelijoiden ja henkilökunnan yhteistilaisuuksien järjestämiseen.

Lisätietoa sosiologian opiskelusta Jyväskylän yliopistossa:
Jyväskylän yliopiston sosiologian oppiaine
Ainejärjestö Fokus ry
Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinta

Lapin yliopisto

Lapin yliopiston sosiologia tarjoaa monipuolisen tutkimus- ja opiskeluympäristön,  jolle on erityistä  arktisen ja pohjoisten yhteiskuntien ja kulttuurien tutkimusperinne. Tutkimukseen perustuvassa opetuksessa painottuvat työn, hyvinvoinnin, ympäristön ja kulttuurin tutkimus sekä sukupuolen, tiedon ja vallan suhteet. Sosiologia antaa laaja-alaiset tiedolliset  ja taidolliset valmiudet toimia hyvin erilaisissa ammateissa ja monissa eri työtehtävissä, kuten esimerkiksi opetuksen, tutkimuksen, tiedotuksen ja eri hallinnonalojen asiantuntijatehtävissä. Omaa erityisosaamista voi suunnata sivuaineiden ja erikoistumisalojen valinnoilla sekä kansainvälisillä opinnoilla.

Sosiologian oppiaine on osa Lapin yliopiston monitieteistä yhteiskuntatutkimuksen laitosta. Laitoksella sijaitsee myös pohjoisia yhteiskuntia ja kulttuureja tutkiva Lappea-instituutti, jossa tutkitaan muun muassa globaalia ilmastomuutosta, työn ja työelämän muutosta, informaatioteknologiaa sekä  sukupuolta koulutuksessa ja työssä . Opiskelijoilla on myös mahdollista tehdä lopputöitään osana  tutkimushankkeita.  Lapin yliopisto on  tiede- ja taidepainotteinen yliopisto, jossa sosiologian opiskelija voi  aidosti  liikkua tieteiden välisillä kentillä.

Lapin yliopiston kansainvälinen opiskelijavaihto on hyvin vilkasta. Sosiologian opiskelijat voivat lähteä yliopiston sopimusten mukaisesti vaihtoon esim. Australiaan, Kiinaan, Japaniin, Venäjälle, Chileen, Argentiinaan, Brasiliaan, Kanadaan ja eri Euroopan maihin. Vastaavasti Lapin yliopistossa opiskelee runsaasti vaihto-opiskelijoita ympäri maailmaa.

Lisätietoa sosiologian opiskelusta Lapin yliopistossa:
Lapin yliopiston Sosiologian oppiaine
Ainejärjestö Habitus ry
Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan opiskelijavalinta

Tampereen yliopisto

 

Tampereen yliopistossa sosiologia sijoittuu syksystä 2012 alkaen laaja-alaiseen sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelmaan. Tutkinto-ohjelma kattaa perus- ja soveltavat sosiaalitieteet, joilla on vahva erityisosaaminen Tampereen yliopistossa:

- Sosiologian opinnoissa tutkitaan yhteiskuntaa, instituutioita, ryhmiä ja kulttuureita. Tutkimuskohteet vaihtelevat ihmisten arkipäivän ongelmista elämän kulkuun ja laajojen yhteiskunnallisten rakennemuutosten kartoittamiseen.
- Sosiaalipsykologiassa tarkastellaan yhteiskunnan ja yksilön suhdetta. Opiskelija tutustuu sosiaaliseen vuorovaikutukseen, toimivaan ihmiseen merkitysten rakentajana, ryhmiin ja yhteisöihin, ja näiden välisiin jännitteisiin.
- Sosiaalipolitiikassa tutkitaan yhteiskuntaa ja hyvinvoinnin tuottamista muuttuvassa maailmassa. Opiskelija perehtyy sosiaalipolitiikan käytäntöihin, sosiaalisiin riskeihin ja eriarvoisuuden kysymyksiin yhteiskunnan rakenteiden ja arkielämän näkökulmista.
- Sosiaaliantropologia on kiinnostunut yhteiskunnan kulttuurisista ulottuvuuksista ja maailman kulttuurisesta moninaisuudesta. Opiskelija erikoistuu kulttuuristen kohtaamisten ja ylirajaisten sosiaalisten prosessien teemoihin.
- Sukupuolentutkimuksessa perehdytään siihen, miten sukupuoli ja seksuaalisuus järjestävät yhteiskunnallisia eroja, arkielämää, vuorovaikutusta ja tiedon muodostumista.
- Musiikintutkimus tarkastelee musiikkiin ja tanssiin liittyvää toimintaa. Musiikillisten ilmiöiden laaja-alainen ja kriittinen käsittely nivoutuu yhteiskunnan ja kulttuurien tutkimukseen.

Tutkinnossa kandidaattiohjelma koostuu kaikille opiskelijoille yhteisistä ja oppiainekohtaisista kursseista. Maisteriopintojen opintosuunta perustuu kandidaattiopinnoissa suoritettuihin oppiainekohtaisiin kursseihin ja opintomenestykseen. Tampereen yliopiston vahvuus on myös yliopiston laaja opintotarjonta, josta opiskelija voi hyvin vapaasti valita itseään kiinnostavan ja monipuolisen aineyhdistelmän tutkintoonsa.

Lisätietoa sosiologian opiskelusta Tampereen yliopistossa:
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Ainejärjestö Interaktio
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön opiskelijavalinta

Tampereen yliopisto, Porin yksikkö

Tampereen yliopisto aloitti yhteiskuntatieteellisen tutkintokoulutuksen Porin yliopistokeskuksessa syksyllä 2004. Opiskelijoiden kokonaismäärä on pieni, mikä mahdollistaa pienet opetusryhmät sekä hedelmällisen vuorovaikutuksen opiskelijoiden ja opettajien välillä.

Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelmassa kandidaatin tutkinto suoritetaan laaja-alaisessa kandidaattiohjelmassa, jossa on kaikille yhteisiä ja oppiainekohtaisia kursseja. Maisteriopintojen opintosuunta perustuu kandidaattiopinnoissa suoritettuihin oppiainekohtaisiin kursseihin ja opintomenestykseen. Tutkinto-ohjelman oppiaineita Porin yksikössä ovat sosiologian ja sosiaalipolitiikka.

- Sosiologian opinnoissa tutkitaan yhteiskuntaa, instituutioita, ryhmiä ja kulttuureita. Tutkimuskohteet vaihtelevat ihmisten arkipäivän ongelmista elämän kulkuun ja laajojen yhteiskunnallisten rakennemuutosten kartoittamiseen.

- Sosiaalipolitiikassa tutkitaan hyvinvointia ja työelämää muuttuvassa maailmassa. Opiskelija perehtyy yhteiskunnallisiin ongelmiin ja niihin ratkaisuihin sosiaali- ja työpolitiikan käytäntöinä yhteiskunnan rakenteiden ja arkielämän näkökulmista.

Tampereen yliopiston opiskelijoiden oikeus valita hyvin vapaasti opintoja Tampereen yliopiston opetustarjonnasta samoin kuin Porin kuin yliopistokeskuksen tekninen, humanistinen kauppatieteellinen ja taideteollinen tutkintokoulutus antavat opiskelijoille mahdollisuuden monipuolisiin aineyhdistelmiin. Tampereen yliopiston Porin yksikön sosiologian tutkimuksen painopiste on työelämän instituutioiden ja muutosten tarkastelussa, mutta opiskelijalla on opinnoissaan mahdollisuus erikoistua monipuolisen ja laaja-alaisen sosiologiatieteen muihinkin erityisaloihin.

Lisätietoa sosiologian opiskelusta Tampereen yliopiston Porin yksikössä:
Porin yksikkö
Ainejärjestö Utopia
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön opiskelijavalinta
 

Turun yliopisto

Turun yliopiston sosiologian laitoksella tehdään monipuolisesti sosiologista tutkimusta. Laitoksen tutkimukselliset painopisteet liittyvät yhteiskuntatutkimuksen keskeisiin alueisiin, joita ovat asuminen, kulttuurin muutos, sosiaalinen kontrolli ja sosiaaliset ongelmat, työelämän ja vapaa-ajan kysymykset sekä valta ja poliittinen päätöksenteko. Sosiologian perustutkinto-opetus tukeutuu ajanmukaiseen tutkimukseen ja opiskelijoille tarjotaan mahdollisimman monipuolinen kuva sosiologiasta. Opetus on empiirisesti ja teoreettisesti vahvaa sekä käytännönläheistä.

Pääaineena sosiologiaa Turussa opiskelee yli 200 opiskelijaa. Vuosittain opintonsa aloittaa noin 30 uutta pääaineopiskelijaa - ja vuosittain lähes yhtä moni heistä valmistuu valtiotieteiden maisteriksi. Opiskelijoiden ainejärjestön, Sklubin, toiminta on erittäin vireää ja yhteistyö henkilökunnan kanssa mutkatonta. Turun yliopisto tarjoaa runsaasti erikoistumis- ja sivuainevaihtoehtoja, joista valita oman kiinnostuksen mukaan. Opetusyhteistyö muiden laitosten ja alueen korkeakoulujen kanssa lisää tarjontaa entisestään, kuten myös opiskelu ulkomailla kansainvälisen vaihdon avulla.

Tervetuloa opiskelemaan sosiologiaa Turkuun!

Lisätietoa sosiologian opiskelusta Turun yliopistossa:
Turun yliopiston sosiologian oppiaine
Ainejärjestö Sklubi
Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinta