Yhteiskuntatieteiden yhteisvalinta
Linkit
Yhteystiedot
Yhteisvalintoja koordinoi
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
33014 Tampereen yliopisto
Opintokoordinaattori
Johanna Elo
puh. 050 - 318 6385
yky-opintoneuvonta@uta.fi

Sosiologia

Sosiologian opiskeluMikään inhimillinen ei ole sosiologialle vierasta. Sosiologiassa tutkitaan mm. sosiaalista vuorovaikutusta, erilaisia yhteisöjä ja organisaatioita sekä kokonaisia yhteiskuntia ja maailmanjärjestelmiä. Sosiologia on yleinen perusyhteiskuntatiede taloustieteen ja valtio-opin ohella.  

Yleisenä yhteiskuntatieteenä sosiologia pyrkii antamaan kokonaiskuvan yhteiskunnan toiminnasta. Se edellyttää yhteiskuntaa ja sosiaalisia ilmiöitä koskevan teoreettisen tiedon hallintaa sekä vahvaa tutkimusmenetelmien osaamista. Empiirisen sosiologisen tutkimuksen menetelmiä ovat esimerkiksi haastattelututkimus, havainnointi, erilaiset tekstianalyysin muodot ja tilastolliset menetelmät.

Sosiologian tutkimusalue on laaja. Tutkimuskohteet ulottuvat yhteiskunnan rakenteesta, taloudellisista ja poliittisista järjestelmistä yksityisten ihmisten vuorovaikutukseen. Sosiologian erikoisalat kattavat mitä moninaisimpia ongelmia. Muun muassa yhteiskuntarakenne, perhe, kasvatus, kulutus, tiede, taide, talous, työ, ympäristökysymykset, yhteiskunnalliset liikkeet ja valta ovat sosiologian kiinnostuksen kohteita. Sosiologian opiskelu perehdyttää erityistietoihin ja teorioihin, joita tarvitaan erilaisissa käytännön päätöksenteko- ja suunnittelutilanteissa. Sosiologia tuo esiin myös yhteiskunnan epäkohtia ja hallitsevista käsityksistä poikkeavia tulkintoja sosiaalisille ilmiöille. Sosiologian teoriat ja tutkimustulokset ovat siis monesti luonteeltaan yhteiskuntakriittisiä.

Sosiologia antaa opiskelijalleen laajan yhteiskunnallisen yleissivistyksen ja mahdollisuuden syventyä haluamalleen erityisalalle. Sosiologia on perusluonteeltaan kansainvälistä ja kaikki yhteisvalintaan osallistuvat sosiologian yksiköt tarjoavat opiskelijoilleen myös laajat kansainväliset opiskelijavaihtomahdollisuudet.

Sosiologian koulutus antaa ammatilliset valmiudet monenlaisiin työtehtäviin niin yksityisellä, julkisella kuin kolmannellakin sektorilla. Sosiologeja työskentelee runsaasti tutkimuksen ja opetuksen sekä tiedonvälityksen, järjestöjen ja hallinnon tehtävissä.

Sosiologian yhteisvalinta järjestettiin viimeisen kerran keväällä 2011. Keväästä 2012 kukin yliopisto järjestää itse haun sosiologian oppiaineeseen. Linkit yliopistojen valintasivuille löytyvät täältä.

>> oppiaine eri yliopistoissa