Yhteiskuntatieteiden yhteisvalinta
Vuoden 2017 valintaperusteet julkaistaan Opintopolussa ja yliopistojen omilla valintasivuilla. Yhteisiä ohjeita löytyy myös Tampereen yliopiston opiskelijaksi-sivuilta. Tätä sivustoa ei enää päivitetä vuoden 2017 valinnan osalta.

Linkit


Yhteystiedot
Yhteisvalintoja koordinoi
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
33014 Tampereen yliopisto
Opintokoordinaattori
Johanna Elo
puh. 050 - 318 6385
yky-opintoneuvonta@uta.fi

 

Sosiaalityön valintakoeyhteistyö, valintaperusteet 2016

hakeminen | valintakoevaatimukset | aloituspaikat | saamenkieliset hakijat | ruotsinkieliset hakijat | pisteitys | valintamenettely | tulokset | varasijat

Hakeminen

Hakukohteet: Sosiaalityön valintakoeyhteistyössä voi keväällä 2016 hakea Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Lapin, Tampereen ja Turun yliopistoihin.


Hakukelpoisuus: Korkeakoulukelpoisuudesta on säädetty yliopistolaissa (558/ 2009), laissa ylioppilastutkinnon järjestämisestä (672/2005) ja lukiolaissa (629/1998). Sosiaalityön yhteisvalinnassa kelpoinen hakemaan yhteiskuntatieteiden tai valtiotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoihin on henkilö, joka on suorittanut jonkin seuraavista tutkinnoista:


1) ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetussa laissa (672/2005) tarkoitetun tutkinnon;
2) vähintään kolmivuotisen ammatillisen perustutkinnon tai sitä vastaavat aikaisemmat opinnot;
3) ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (631/1998) tarkoitetun ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon, erikoisammattitutkinnon tai niitä vastaavan aikaisemman tutkinnon; taikka
4) ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin.
 

Opiskelijaksi voidaan hyväksyä myös henkilö, jolla yliopisto toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet, täyttämättä kuitenkaan pohjakoulutusvaatimuksia. Tällaisen hakijan tulee 6.4.2016 mennessä hakea erivapautta / oikeutta osallistua valintakokeisiin. Erivapauden myöntämisperiaatteet voivat vaihdella yhteisvalinnan sisällä yliopistoittain. Helsingin yliopisto ei myönnä erivapautta, muihin yliopistoihin erivapautta haetaan erillisellä lomakkeella, jonka voi tulostaa osoitteesta yhteiskuntatieteet-yhteisvalinnat.fi. Lomake toimitetaan Tampereen yliopistoon osoitteella Hakijapalvelut, 33014 Tampereen yliopisto.

Hakeminen:

Hakeminen tapahtuu korkeakoulujen yhteishaussa valtakunnallisen sähköisen hakujärjestelmän kautta osoitteessa www.opintopolku.fi. Hakuaika alkaa 16.3. ja päättyy 6.4.2016 klo 15.00. Sosiaalityön valintakoeyhteistyössä voi keväällä 2015 hakea Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Lapin, Tampereen ja Turun yliopistoihin. Hakija voi hakea niin moneen hakukohteeseen kuin korkeakoulujen valtakunnallisessa yhteishaussa on määritelty haettavien hakukohteiden enimmäismääräksiHakija asettaa hakemansa hakukohteet ensisijaisuusrjestykseen.
 

Valintakoe:

Sosiaalityön yhteisvalinnan valintakoe järjestetään keskiviikkona 25. toukokuuta 2016 klo 10.00–14.00. Koe järjestetään samanaikaisesti jokaisessa valintakoeyhteistyöhön osallistuvassa yksikössä, ja hakija voi osallistua valintakokeeseen haluamallaan paikkakunnalla. Osallistumispaikka ilmoitetaan sähköisellä hakulomakkeella. Ilmoitus koepaikasta on sitova. Valintakoekysymykset on mahdollista saada joko suomen tai ruotsin kielellä. Kielivalinnasta ilmoitetaan sitovasti sähköisellä hakulomakkeella.

 

Koepaikat
Helsingin yliopisto: ks.
www.helsinki.fi/valtiotieteellinen/opiskelu/
Itä-Suomen yliopisto, Kuopio: Snellmania, Yliopistonranta 1 E
Jyväskylän yliopisto: Agora-rakennus, Mattilanniemi
Lapin yliopisto: Yliopistonkatu 8
Tampereen yliopisto: Kalevantie 4
www.uta.fi/opiskelijaksi/valintakokeet/salijako.html

Turun yliopisto: Publicum, Assistentinkatu 7
 

Valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua. Paikalle tulee saapua ajoissa, viimeistään 15 minuuttia ennen koetilaisuuden alkua. Valintakokeeseen on otettava mukaan kuvallinen henkilöllisyystodistus (ajokortti, passi tai henkilötodistus) ja kirjoitusvälineet. Kokeeseen saa ottaa mukaan juotavaa ja välipalaa läpinäkyviin pakkauksiin pakattuna.

Erityisjärjestelyt valintakokeessa:

Valintakokeiden erityisjärjestelyillä tarkoitetaan lähinnä käytännön järjestelyjä valintakoetilanteessa, joita voivat olla esim. liikuntaesteiden poistaminen, rauhallinen koetila, laajempi kirjoitustila, apuvälineiden käyttö tai muu vastaava järjestely. Neljä tuntia kestävään valintakokeeseen voidaan tarvittaessa myöntää yksi tunti lisäaikaa. Näillä järjestelyillä on tarkoitus huolehtia siitä, että vammaiset tai muutoin erityisjärjestelyjä valintakoetilanteessa tarvitsevat hakijat ovat tasavertaisessa asemassa muiden hakijoiden kanssa.

Lukihäiriön perusteella on mahdollista saada lisäaikaa valintakokeen suorittamiseen, mikäli lukihäiriö on vaikea tai keskivaikea. Lisäaikaa anovan tulee jättää kirjallinen hakemus, jonka liitteenä on joko ylioppilaskirjoituksia varten hankitut lausunnot lukihäiriöstä tai erikoislääkärin (lastenneurologi, neurologi tai foniatri) antama asiantuntijalausunto.

Erityisjärjestelyjä on haettava siitä yliopistosta, jossa hakija on ilmoittanut osallistuvansa valintakokeeseen noudattaen kyseisen yliopiston ohjeita ja aikatauluja. Kirjalliseen hakemukseen tulee liittää lääkärin antama asiantuntijalausunto, josta ilmenee vamman laatu sekä sen vaikutus valintakoetilanteessa. Tällainen lausunto voi olla korkeintaan viisi vuotta vanha. Ks. yliopistokohtaiset yhteystiedot, ohjeet ja aikataulut:

Helsingin yliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Jyväskylän yliopisto

Lapin yliopistossa erityisjärjestelyjä haetaan 20.4.2016 klo 15 mennessä hakemuksella, joka toimitetaan osoitteella: Opintopäällikkö Mervi Tikkanen, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta/Lapin yliopisto, PL 122, 96101 Rovaniemi.

Tampereen yliopisto

Turun yliopisto

 

Valintakoevaatimukset

Juhila, Kirsi: Sosiaalityöntekijöinä ja asiakkaina. Sosiaalityön yhteiskunnalliset tehtävät ja paikat. Vastapaino. (2006 tai uudempi) ISBN: 9789517681797

sekä

aineistokoe.

Valintakokeesta voi saada yhteensä enintään 60 pistettä: valintakoekirjaan perustuvasta kokeesta 30 pistettä ja aineistokokeesta 30 pistettä. Aineistokokeessa edellytetään valintakoekirjan tietojen soveltamista valintakokeessa jaettavaan materiaaliin. 

Ensin kaikilta kokeessa olleilta hakijoilta arvostellaan valintakoekirjaan perustuva koe. Aineistokoe tarkastetaan vain niiltä hakijoilta, joiden kirjakokeesta saama pistemäärä on vähintään 60 % kaikkien kokeeseen osallistuneiden keskiarvosta. Voidakseen tulla valituksi sosiaalityön yhteisvalinnassa, hakijan tulee saada aineistokokeesta vähintään 7 pistettä. Lopullisessa valinnassa huomioidaan kirjaan perustuvan kokeen ja aineistokokeen yhteispisteet.

Aloituspaikat ja valintajonot

Hakijat valitaan kahdesta valintajonosta

1. ylioppilastutkinnon tai IB-, EB- tai Reifeprüfung-tutkinnon suorittaneet hakijat todistuspisteiden ja valintakoepisteiden yhteispistemäärän perusteella
2. pelkän valintakoemenestyksen perusteella valittavat

Ensin valitaan todistuspisteiden ja valintakoepisteiden yhteispistemäärän perusteella valittavat ja sen jälkeen loput paikat täytetään pelkän valintakokeen perusteella valittavilla.

Aloituspaikat hakukohteittain:

Hakukohde

 

Valintajonot

Aloituspaikat yht. 

valintajono 1

valintajono 2

Helsingin yliopisto

12

8

20

Itä-Suomen yliopisto, Kuopio

34

21

55

Jyväskylän yliopisto

18

12

30

Lapin yliopisto

35

23

58

Tampereen yliopisto

18

12

30

Turun yliopisto

18

12

30

 

Kaikista aloituspaikoista vähintään 70% on varattu ensikertalaisille, ks. lisätietoa.

Itä-Suomen yliopistoon on mahdollista hakea samassa hakukohteessa myös aikaisempien opintojen perusteella, ks. tarkemmin Itä-Suomen yliopiston hakuopas.

Saamenkieliset hakijat

Edellä esitetyn lisäksi Lapin yliopistoon voidaan hyväksyä yksi sellainen saamen kieltä taitava opiskelija, jonka saavuttama pistemäärä on alhaisempi kuin viimeisenä hyväksytyllä, mutta jonka katsotaan menestyneen valintakokeissa riittävän hyvin. Tällä perusteella valitun tulee osoittaa saamen kielen taitonsa kielikokeella. Sellaista saamen kieltä taitavaa hakijaa, joka tulee muutoinkin hyväksytyksi yliopistoon, ei lueta saamen kielen taitoisten kiintiöön. Huom! Saamenkielisten kiintiö koskee ainoastaan Lapin yliopistoa. 

 

Ruotsinkieliset hakijat

Sosiaalityön yhteisvalinnassa mukana olevista yliopistoista Helsingin yliopisto on kaksikielinen, muut yliopistot ovat suomenkielisiä. Valintakoekirja on suomenkielinen. Riippumatta siitä, mihin yliopiston hakee ja missä paikkakunnalla kokeen suorittaa, valintakoekysymykset voi saada ruotsiksi ja niihin voi vastata ruotsiksi. Kielivalinta ilmoitetaan sitovasti hakulomakkeella.

Ylioppilastutkintotodistuksesta saatavat pisteet

Ylioppilastutkintotodistuksen painoarvo valintajonossa 1 on 50 % eli ylioppilastutkintotodistuksesta ja valintakokeesta saa molemmista yhtä paljon pisteitä (60+60).

Ylioppilastutkintotodistuksesta annetaan pisteitä seuraavasti:

1. äidinkieli (tai äidinkielen korvaava koe)
2. reaali tai jonkin reaaliaineen koe
3. kaksi muuta hakijalle parhaat pisteet tuottavaa koetta (voivat olla myös muita reaaliaineiden kokeita)

Suomalaisesta ylioppilastutkinnosta annettavat pisteet

äidinkieli tai äidinkielen korvaava koe, reaali, ainereaalikokeet, muu pitkän oppimäärän koe

muu lyhyen tai keskipitkän oppimäärän koe

Laudatur

15

12

Eximia cum laude approbatur

12

9

Magna cum laude approbatur

9

6

Cum laude approbatur

6

3

Lubenter approbatur

3

1

Approbatur

1

-

Kansainvälisen ylioppilastutkinnon (IB-, EB-tai Reifeprüfung -tutkinto) pisteet muutetaan vastaamaan suomalaisen ylioppilastutkinnon arvosanoja valintaperusteiden mukaisesti seuraavalla tavalla: 

Suomalainen ylioppilastutkinto IB-tutkinto Reifeprüfung-tutkinto  EB-tutkinto
Laudatur 7 (Excellent) 13 - 15 p. 9,00 - 10,00
Eximia cum laude approbatur 6 (Very good) 10 -12 p. 8,00 - 8,95
Magna cum laude approbatur 5 (Good)  8 - 9 p. 7,00 - 7,95
Cum laude approbatur 4 (Satisfactory)  7 p. 6,00 - 6,95
Lubenter approbatur 3 (Mediocre)  5 - 6 p. 5,00 - 5,95
Approbatur 2 (Poor)  4 p. 4,00 - 4,95

Hakijalta huomioidaan äidinkielen osalta suomen tai ruotsin kielen koe. Mikäli näistä kumpaakaan ei ole suoritettu, huomioidaan A1-kielen koe. Taideaineista ei anneta todistuspisteitä. Keväällä 2016 IB-tutkinnon suorittaneet huomioidaan valintajonossa 2 (pelkän valintakoemenestyksen perusteella valittavat).

Valintamenettely

Kunkin hakukohteen aloituspaikoista täytetään ensin valintajonon 1 kiintiö ylioppilastutkinnon, IB-, EB- tai Reifeprüfung-tutkinnon suorittaneilla hakijoilla todistuspisteiden ja valintakoepisteiden yhteispistemäärän mukaisessa paremmuusjärjestyksessä. Loput aloituspaikat täytetään valintajonossa 2 pelkän valintakokeen pistemäärän mukaisessa paremmuusjärjestyksessä. 

Valinta etenee korkeakoulujen yhteishaun sijoittelun mukaisesti. Sosiaalityön yhteisvalinnassa hakija asetetaan kunkin hakukohteen valintajonoihin valintapisteiden osoittamassa järjestyksessä. Ensin tutkitaan sijoittuuko hakija ensimmäiselle sijalle asettamaansa hakukohteeseen yhteispisteiden perusteella valittaviksi määräytyvien noin 60 % joukkoon. Jos ei sijoitu, tutkitaan sijoittuuko hän samaan hakukohteeseen koepisteiden perusteella valittaviksi määytyvien noin 40 % joukkoon. Jos ei sijoitu, siirrytään tarkastelemaan samalla tavalla, sijoittuuko hakija toiselle sijalle asettamaansa hakukohteeseen yhteispisteiden perusteella valittaviksi määräytyvien noin 60 % joukkoon jne.  

Tasapistetilanteessa hakijoiden välisen järjestyksen ratkaisee ensisijaisesti valintakokeen kokonaispistemäärä ja toissijaisesti valintakokeen aineistokokeen pistemäärä. Mikäli nämäkin ovat samat, asetetaan hakijat paremmuusjärjestyksessä samalle sijalle.  

Opiskelijaksi ottamisen rajoitukset: Alaikäisten turvallisuuden sekä potilas- ja asiakasturvallisuuden edistämiseksi opiskelijaksi ottamiseen on tullut rajoituksia vuoden 2012 alusta (ns. SORA-lainsäädäntö, https://opintopolku.fi/wp/fi/yliopisto/kuka-voi-hakea-yliopistoon/opiskelijaksi-ottamisen-rajoitukset). Rajoitukset koskevat sosiaalityön hakukohteita.   

Tulosten julkistaminen ja paikan vastaanottaminen

Sosiaalityön valinnan tulokset julkistetaan viimeistään 1.7.2016. Kaikille valintakokeisiin osallistuneille hakijoille lähetetään tieto valinnan tuloksista. Hakijan on 15.7.2016 klo 15.00 mennessä ilmoitettava sitovasti, ottaako hän saamansa korkeakoulupaikan vastaan.

Jonottaminen ja varasijoilta kutsuminen

Jos sosiaalityön valinnassa opiskelijaksi hyväksytty hakija ei ota saamaansa paikkaa vastaan, valitaan hänen tilalleen uusi opiskelija korkeakoulujen yhteishaun sijoittelukäytäntöjen mukaisesti yhteispisteiden tai koepisteiden perusteella muodostuvasta valintajonosta.

Oikaisumenettely:

Kirjallinen oikaisupyyntö sosiaalityön opiskelijavalinnassa mahdollisesti tapahtuneesta virheestä osoitetaan sen yliopiston tiedekunnalle/yksikölle, jonka valintaan haetaan oikaisua. Oikaisupyynnössä on selvästi yksilöitävä, mitä oikaisupyyntö koskee ja mille yliopistolle se on osoitettu. Oikaisupyyntö toimitetaan 14 päivän kuluessa valinnan tulosten julkistamisesta osoitteella Yhteisvalintojen koordinaattori, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, 33014 Tampereen yliopisto. 

Hakijalla on oikeus tutustua valintakoepapereihinsa 14 päivän aikana siinä yliopistossa, jossa hän on osallistunut valintakokeeseen. Tarkemmat aikataulut, yhteystiedot ja yliopistokohtaiset menettelyohjeet julkaistaan myöhemmin verkkosivuilla yhteiskuntatieteet-yhteisvalinnat.fi.